POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI KOMPAS

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Kompas (Serwis) przez firmę KAMiNSKi Rafa Kamiński
 2. Serwis jest aplikacją internetową umożliwiającą branie udziału w grach miejskich.
 3. Firma Kaminski zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest Firma KAMINSKI Rafał Kamiński Ul. Długa 32, 43-450 Ustroń, NIP:548-20-70-130, REGON 072252820.
 5. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.
 6. Firma Kaminski. szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.
 7. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.
 8. Firma Kaminski informuje, iż podczas użytkowania aplikacji zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta.
 9. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne udostępniane przez system. Za zbieranie tych danych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi:
  1. usługa Google Analytics, której właścicielem jest firma Google inc. Polityka bezpieczeństwa usługi Google Analytics.
  2. Aplikacja korzysta z podkładów mapowych dostarczanych prez system (Google Maps API. Polityka prywatności Google inc., Apple Maps Polityka prywatności firmy Apple)
 10. Aplikacja może korzystać z następujących uprawnień:
  1. Lokalizacja – umożliwia wyświetlenie pozycji użytkownika na mapach, dostosowania wyników punktów POI do jego pozycji, nawigowania względem trasy,
  2. Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online. Dodatkowo w tym trybie działają usługi Google Analytics, które umożliwiają nam anonimowe monitorowanie zachowań użytkownika oraz usługa Crashlytics informująca o ewentualnych błędach aplikacji
  3. Zapobieganie przejściu telefonu w tryb uśpienia
  4. Komunikacja z Usługami Google (Google Play Services) – wykorzystujemy ją do poprawnego działania geolokalizacji, podkładów mapowych, usługi Google Analytics oraz możliwości bezpośredniego komunikowania się z aplikacjami Google takim jak Google Maps czy Gmail
  5. Sterowanie wibracjami – wykorzystywane do ustawień powiadomień,
  6. Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia, do skanerów kodów QR/kreskowych oraz w funkcjonalności AR (poszerzonej rzeczywistości)
 11. Jeżeli Użytkownik wprowadzi do Serwisu inne niż określone w Polityce Prywatności dane, w tym dane osobowe, robi to na własne ryzyko oraz ponosi za nie odpowiedzialność w tym odpowiedzialność za legalność ich przetwarzania.
 12. W celu zapewnienia właściwego działania Serwisu, możemy pobierać (w tym automatycznie) i przetwarzać informacje, które nie stanowią danych osobowych. Dane dotyczące aktywności Użytkowników w aplikacjach mogą być przetwarzane przez nas do celów statystycznych. Dotyczy to danych takich jak np.
  1. czas korzystania,
  2. wyświetlone okna,
  3. uruchomione funkcjonalności
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych. Brak podania danych i usunięcie danych powoduje brak możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu. Dane są przechowywane w bazie Administratora i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 14. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących oraz w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz żądać od Administratora poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 15. Dane osobowe o których mowa powyżej wykorzystywane są w celu właściwego świadczenia usług przez Serwis, dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, wyrażoną podczas rejestracji w Serwisie lub w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług w związku z zawartą umową drogą elektroniczną o której mowa w Regulaminie serwisu internetowego Kompas.
 16. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną łączącą Użytkownika z Firmą Kaminski., jest to niezbędne do świadczenia ww. usług.
 17. Danych osobowe nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych, bez wyraźniej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą.
 18. Administrator danych osobowych ma prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym podmiotom na podstawie pisemnych umów w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Administratora Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania, np. usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis.
 19. Przez właściwe świadczenie usług, rozumiemy przetwarzanie Twoich danych osobowych przede wszystkim w celu:
  1. rejestracji Konta,
  2. w razie potrzeby kontaktu mailowego,
  3. informacji o planowanych przerwach technicznych,
  4. informacji o ewentualnej awarii systemu.
 20. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności.
 21. W razie pytań wątpliwości czy zastrzeżeń do przetwarzania danych prosimy o Kontakt z Serwisem: kompas@omteam.pl
 22. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności Serwisu internetowego Kompas zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 23. Polityka Prywatności obowiązuje od 01 marca 2021 r.

Użytkownicy korzystający z aplikacji Kompas Games zobowiązują się do przestrzegania prawa o ruchu drogowym dotyczący ruchu pieszych: Dz.U.2020.0.110 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.